Skip to content

Zásady ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Účelem těchto zásad je objasnit Vám, co a proč děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů.
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 3. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je společnost PONOVO 2021 s.r.o.IČO: 11640014, SCHRÁNKA: y8g7asm, DIČ (DPH): CZ11640014, ADRESA: Slovenská 1523/33, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha (dále jen „Správce“).
 4. Kontaktní údaje Správce: info@zameckezahradyjince.cz Slovenská 1523/33, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha.
 5. Správce je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje. V tomto případě je smluvně i regulací garantována stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu ze strany Správce. Zpracovatelem, kterého Správce využívá pro zpracování osobních údajů, je společnost Blackfish & Co. s.r.o., IČO: 06526411, se sídlem Vinohradská 1367/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 283664. Kromě výše uvedeného zpracovatele předáváme Vaše osobní údaje dalším námi pověřeným subjektům, zejména poskytovatelům IT služeb (správa, vývoj a podpora informačních systému), poštovním službám a kurýrům, subjektům poskytujícím právní služby při splnění podmínek stanovených právními předpisy, subjektům poskytujícím služby umožňující elektronickou komunikaci se Správcem a poskytujícím služby umožňující rozesílání marketingových materiálů i dalším institucím či jiným subjektům, zejména příslušným orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení či Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 6. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodním organizacím. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových, cloudových či propagačních služeb. Pokud Správce předá osobní údaje mimo EU do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, bude jejich ochrana zajištěna podle standardních smluvních doložek přijatých v souladu s mechanismem stanoveným v GDPR, případně na základě rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů.
 7. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je pan Petr Rys, nar. 15. 1. 1996, bytem č. p. 28, 263 01 Obory (dále jen „Pověřenec“).
 8. Kontaktní údaje Pověřence: rys.petr@icloud.com. Obory č. p. 28263 01 Obory

Jaké osobní údaje zpracováváme, zákonné důvody pro zpracování osobních údajů a účel využití osobních údajů

 1. Jedná se zejména identifikační údaje (především jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a v případě, že podnikáte, to je i IČO, DIČ) a kontaktní údaje (e-mailová adresa, mobilní telefonní číslo, bankovní účet, kontaktní adresa), informace o Vaší finanční situaci v rámci posouzení vhodnosti služeb, historii transakcí (údaje o vkladech, výběrech, investovaných částkách, přijatých výnosech, účtovaných poplatcích), údaje nezbytné ke splnění povinnosti Vaší identifikace a kontroly dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (například kopie průkazu totožnosti, fotografie, informace o zdroji příjmů, účelu obchodu, statusu politicky exponované osoby, místo narození).
 2. Zpracovávat Vaše osobní údaje můžeme pouze tehdy, existuje-li k tomu odpovídající zákonný důvod, respektive je-li splněna alespoň jedna z následujících podmínek: Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti Správce, zejména pro poskytování součinnosti orgánům veřejné moci, evidenční ochranu údajů, daně a účetní povinnost, archivaci a spisovou službu.
  • Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem.
  • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, zejména pro vnitřní fungování společnosti a report, obranu právních nároků, přímý marketing.
  • Zpracování na základě Vámi uděleného souhlasu, zejména pro personalizovanou nabídku produktů a služeb, marketingové zpracování Vašich údajů, průzkumy a uživatelské testování s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

Doba uchovávání údajů

 1. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou, která vychází ze zákonných titulů a účelů jejich zpracování.
 2. Není-li v předchozích bodech uvedeno jinak, uchovává Správce osobní údaje:
  • Ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, jde-li o plnění zákonné povinnosti.
  • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností z příslušné smlouvy, jde-li o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.
  • Po dobu platnosti, respektive do odvolání souhlasu, jde-li o zpracování na základě Vámi uděleného souhlasu.
 3. Po uplynutí doby uchování osobních údajů Správce údaje vymaže.

Cookies

 1. Níže se dozvíte, jaké soubory cookies na webových stránkách zpracováváme, k jakému účelu a jakým způsobem můžete ovlivnit, jaké cookies do Vašich zařízení ukládáme.
 2. Jako cookies označujeme malé datové soubory, které jsou v některých případech nezbytné pro některé z funkcí webových stránek a ukládají se do Vašich zařízení. Při každé další návštěvě se informace z nich odešlou na náš server, a tak získáváme data, se kterými dále pracujeme.
 3. Na našem webu používáme níže uvedené cookies:
  • Technické. Jedná se o cookies nezbytné pro správné fungování internetových stránek, které není možné vypnout. Pokud tyto cookies zakážete, nemusí webové stránky správně fungovat.
  • Preferenční. Jedná se o cookies usnadňující prohlížení webových stránek, respektive slouží k zobrazení obsahu v takovém nastavení, které preferujete.
  • Analytické. Jedná se o cookies, které nám umožňují sledovat souhrnné informace o návštěvnosti webových stránek a využívání různých funkcí, a tudíž nám pomáhají zlepšovat webové stránky. Pro zpracování těchto cookies využíváme služby společností Google Analytics a Meta.
  • Marketingové. Tyto cookies a údaje, které nám poskytnete, nám umožňují propojit náš web se sociálními a reklamními sítěmi třetích stran. Pro zpracování těchto cookies využíváme služby společností Meta (Facebook a Instagram), Seznam a Google.
 4. Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči, čímž dává najevo svůj souhlas s jejich zpracováním.
 5. Všechny cookies, které jsou ve Vašem počítači již uložené, můžete kdykoliv vymazat. Většina prohlížečů rovněž umožňuje umisťování cookies do Vašich zařízení zablokovat. V takovém případě ale nebudete moct využívat všechny online služby, které webové stránky nabízí. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči naleznete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.

Vaše práva při zpracování osobních údajů

 1. Při zpracování Vašich osobních údajů máte níže uvedená práva:
  • Právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu požadovat výpis osobních údajů, které o Vás Správce eviduje.
  • Právo na opravu osobních údajů spočívající v právu požadovat opravu nepřesných údajů, případně jejich doplnění.
  • Právo na výmaz osobních údajů spočívající v právu požadovat, je-li naplněn některý důvod stanovený právními předpisy, aby byly Vaše osobní údaje Správcem bez zbytečného odkladu smazány.
  • Právo na omezení zpracování spočívající v právu požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to do doby vyřešení podnětu, budete-li popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte námitky proti jejich zpracování.
  • Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování spočívající v právu na oznámení ze strany Správce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost osobních údajů spočívající v právu vyžádat si od Správce osobní údaje, které se Vás týkají a které jste Správci poskytli a dále pak v právu žádat o předání těchto údajů jinému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a tuto bude možné autorizovat.
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů spočívající v právu vznést námitku proti zpracování Vašich údajů z důvodu oprávněného zájmu Správce. Jestliže Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy, ukončí Správce zpracování bez zbytečného odkladu.
  • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů spočívající v právu kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely.
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu spočívající v právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), domníváte-li se, že bylo Vaše právo na ochranu osobních údajů porušeno.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby

Právní předpisy

 1. Při zpracování Vašich osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, mezi které patří zejména:
  • Nařízení č. 2016/679/EU, obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR);
  • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
  • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;